Priser

Timeprisen variere frå kr 1.800 - 2.000 + 25% mva, avhengig av sakens kompleksitet.

Nærmere orientering om advokatsalæret foretas av advokaten når saken legges frem. Ved sakens oppstart mottar du en oppdragsbekreftelse hvor advokaten angir den timeprisen som gjelder for din sak, samt en mer detaljert gjennomgang av forutsetningene for oppdraget, estimat av totalkostnad og betalingsrutiner vil være spesifisert.

Salæret blir fakturert normalt i slutten av hver måned, og du vil sammen med fakturaen motta en spesifisert timeliste.

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring er en tilleggsforsikring innenfor de alminnelige forsikringer. Dersom du har tegnet en hjemforsikring/hytteforsikring, har du i denne normalt en rettshjelpsforsikring som dekker dine advokatutgifter for en rekke nærmere spesifiserte tvister, som har sammenheng med din stilling som eier av boligen, hytten e.l.

Stort sett alle de sakstypene som du finner på www.festekontrakt.no, er sakstyper hvor rettshjelpsforsikringen dekker advokatutgiftene når det oppstår en tvist.

Den samlede forsikringssummen ligger på mellom kr 80.000 - 100.000,-, avhengig av hvilket selskap du har tegnet forsikring hos. Egenandel under rettshjelpsforsikring ligger på mellom kr 2.000 - 4.000,- , + 20 % av det som overstiger egenandelen.

Vi vil hjelpe deg med å vurdere om din tvist er dekningsmessig, og foreta den nødvendige henvendelsen til ditt forsikringsselskap. Vi vil også være behjelpelig med å kreve refusjon av påløpte advokatutgifter fra selskapet.

Utgifter som kommer i tillegg:

Gebyr ved domstolene - Rettgebyr (R) kr 860.

Tinglysing

Pantobligasjon/skadesløsbrev kr 525,-
Prioritetsvikelse kr 525,-
Skjøte, hjemmelserklæring eller festekontrakt kr 525,-
Tinglysing av pantedokument eller transport av pantedokument i forbindelse med refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter og med samme panteobjekt kr 200,-
Panteattest kr 172,-
Attestert kopi av tinglyst dokument kr 172,-
Kjæremål mot tinglysingsavgjørelser (6R) kr. 5.160,-
Sletting av heftelse/Pantefrafall Gratis
Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesummen

Forliksrådet

Forliksklage (1R) kr. 860,-
Begjæring om oppfriskning (1R) kr. 860,-

Tvistemål ved tingretten (herunder namssaker)

Stevning og anke over dom avsagt i forliksrådet eller rettsforlik i forliksrådet - Inngangsgebyr (5R) kr. 4.300,-. Deretter 3R for hver dag til og med dag 5. Deretter påløper 4R for hver dag fra og med dag 6 .

 • en dag 5 R (kr 4.300)
 • to dager 8R (kr 6.880)
 • tre dager 11R (kr 9.460)
 • fire dager 14R (kr 12.040)
 • fem dager 17R (kr 14.620)
 • seks dager 21R (kr 18.060)

Inngangsgebyr småkravsprosess (3,5R) kr. 3.010,-

Skjønnssaker

5R (kr 4.300) for hver dag skjønnet holdes. Her er det viktig å huske at utgifter til skjønnsmenn som oppnevnes av retten kommer i tillegg.

Det samme gjelder overskjønn som ankes og behandles av lagmannsretten.

Lagmannsretten og Høyesterett

Inngangsgebyr (24R) kr. 20.640,-

Tillegg for ankeforhandling som varer mer enn 1 dag:

 • to dager 27R (kr 23.220)
 • tre dager 30R (kr 25.800)
 • fire dager 33R (kr 28.380)
 • fem dager 36R (kr 30.960)
 • mer enn fem dager, 4R tillegg pr dag