Overføring av festekontrakten

Her er regelen at fester kan overdra til neste generasjon uten at grunneier (selv om festekontrakten sier noe annet) verken kan kreve å godkjenne den nye tomtefesteren eller gjøre avtalt forkjøpsrett gjeldende.

Ved overføring til andre en innefor familien, har tomtefesteren også rett til dette dersom det ikke er avtalt noe annet. Bortfester kan gjøre krav på forkjøpsretten, dersom det er avtalt i festekontrakten. Godkjenning til overføring av festeretten kan bare nektes når bortfester har saklig grunn til det, og det skal begrunnes innen 2 måneder etter at fester har søkt om overføring.

Erfaring viser at det ikke er alle bortfestere som kjenner til sine plikter i forhold til å medvirke til overføring av festekontrakten.

Generasjonsskifte / gave / salg

Det er svært vanlig, kanskje særlig når det gjelder fritidsboliger, at tomtefester ønsker å overdra eiendommen innen familien - til sine barn eller kanskje barnebarn. Her er det særlig to problemstillinger som er viktig å være bevisst på.
For det første er det forholdet til bortfester. Her er regelen at tomtefesteren kan overdra til neste generasjon uten at grunneier (selv om kontrakten sier noe annet) verken kan kreve å godkjenne den nye tomtefesteren eller gjøre avtalt forkjøpsrett gjeldende.
For det andre er det forholdet til arveavgiften. Dette er et spørsmål som krever litt innsikt og kreativitet. Hvilken verdi skal man bruke ved overdragelsen? Hvilke fradragsposter kan man operere med? Kan foreldrene betinge seg helt- eller delvis bruksrett som verdisettes og kommer til fradrag. Hvordan settes verdien på slik bruksrett? Og til slutt - kan det kanskje være en idè at barna helt eller delvis kjøper eiendommen i stedet for at de får den som gave.

Her er det viktig med helt konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Noen standardløsninger er umulig å gi før man kjenner saken inngående.

Advokat Elisabeth S. Schøning vil kunne gi dere råd om hva som lønner seg i ditt tilfelle.

Kontakt oss!