Andre saksfelt

Nabotvister

Det kan dreie seg om nabotvister i forbindelse med felling av trær, sette opp gjerde, rett til adkomst over naboeiendommen, interessekonflikter mellom naboer i forhold til beplantning, bygging, graving, sprenging eller lignende. Vi bistår også i nabotvister om ekspropriasjonssaker, søknad om legging av vann- og avløpsledninger med mer.

Mangler ved kjøp eller salg av fast eiendom

En eiendom har mangel dersom den ikke samsvarer med den kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen. De aller fleste eiendomssalg i dag skjer ved en såkalt "as is" avtale. Selger kan likevel ikke reservere seg mot enhver reklamasjon, og kan selv om eiendommen er solgt "as is" blir stilt til ansvar dersom det er gitt uriktige opplysninger til kjøper eller dersom det er tilbakeholdt opplysninger overfor kjøper. Likefullt kan selger stilles til ansvar i de tilfellene hvor det viser seg at eiendommen har "vesentlig dårligere stand" enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesum og forholdene for øvrig. Det vanligste er at det i disse tilfellene tilkjennes et prisavslag, men i de mer alvorlige saken kan kjøpet også heves.

Det finnes en rikelig med rettspraksis på området, som det er viktig å ha god kjennskap til når hver enkelt sak skal vurderes.

Advokat Elisabeth S. Schøning har lang erfaring fra å representere både selgersiden og kjøpersiden i disse sakene.