Regulering av festeavgift

Når det gjelder regulering av festeavgiften, er tomtefestelovens hovedregel at det er konsumprisindeksen som skal legges til grunn. Tomtefestelovenen åpner imidlertid for at bortfester kan, når det er klart avtalt i festekontrakten at regulering skal skje etter tomteverdien, kreve regulering av festeavgiften etter tomteverdien èn gang etter 1. januar 2002. Deretter skal regulering skje etter endring i konskumprisindeksen.

Festeavgifts reguleringen kan skje hvert 10. år, om ikke annet er avtalt i festekontrakten. Festekontrakten kan likevel ikke fastsette at regulering skal skje oftere enn hvert år.

Når det gjelder regulering av festeavgiften, finnes det mange "skjær i sjøen", og derfor ofte vanskelig og vurdere tomtefesterens rettsposisjon. Det finnes rikelig med rettspraksis på området, som det er viktig å ha god kjennskap til når festekontrakten skal vurderes.

Advokat Elisabeth S. Schøning besitter den nødvendige kompetansen til å vurdere nettopp din festekontrakt.

Ta kontakt for å få kontrakten din vurdert.